4.3. - Јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа

Јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа у шуми и на шумском земљишту у власништву Републике Српске

 

I – Коришћење осталих шумских производа

Осталим шумским производима (недрвни шумски производи), сматрају се сви биотички производи, осим шумских дрвних сортимената, који могу да се сакупљају за исхрану и/или трговину, а односе се на: самоникле шумске биљке, производе животињског поријекла и производе неживе природе који се налазе у шуми и на шумском земљишту.
Под коришћењем осталих шумских производа подразумјева се коришћење, сакупљање, складиштење, обрада, паковање, транспорт и друге с тим у вези активности које се односе на остале шумске производе.
II – Право пријаве на конкурс

Право пријаве на конкурс имају правна лица и предузетници (комерцијални сакупљачи), који су регистровани за обављање горе наведених активности.

III – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс за коришћење осталих шумских производа потребно је доставити:

1. Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија),
2. Овјерена копија  идентификационог броја (из пореске управе),
3. Овјерена копију ПИБ-а (регистрација обвезника ПДВ-а),
4. Увјерење надлежне пореске управе и управе за индиректно опорезивање о измиреним доспјелим пореским обавезама (директни и        
индиректни порези), (овјерене копије),
5. Подручје сакупљања ( навести шумско-привредно подручје),
6. За сваку врсту која се намјерава сакупљати, користити или стављати у промет, доставити списак и то латински и народни назив и предвиђене количине за 2015.  годину,
7. Доказ о посједовању  откупних станица, објеката или постројења за складиштење, прераду и промет осталих шумских производа, (власништво или закуп), (овјерена копија),
8. Листу ангажованих сакупљача  и доказ о проведеној обуци сакупљача (записник са проведене обуке),
9. Намјеравани степен прераде осталих шумских производа,
10. Кратак приказ досадашњег пословања.
(Овјерене копије не смију бити старије од три мјесеца)

IV – Објављивање конкурса

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на web страници ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  www.sumers.org .

V – Рок за подношење пријава

Пријава се подноси ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у року 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на адресу: Трг Републике Српске 8/XI, 78000 Бања Лука, с назнаком Јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа – НЕ ОТВАРАТИ.

VI – Избор квалификованих понуђача

Избор ће се обавити у року  15 дана од дана затварања конкурса, у просторијама ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.

VII – Дозвола за коришћење

Квалификованим понуђачима, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац ће издати дозволу (рјешење) за коришћење осталих шумских производа на период од једне године, у којој ће се прецизирати услови и начин сакупљања, дозвољене врсте и количине, достављање годишњих извјештаја и сл., а на основу одредби Правилника о условима коришћења осталих шумских производа и начину сакупљања њихових надокнада.

Јавни конкурс можете преузети овдје.

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09