Власништво

Основни капитал Јавног предузећа износи  75.689.265 KM. Основни капитал Јавног предузећа је у цјелини државни капитал. Шуме и шумска земљишта не улазе у основни капитал Јавног предузећа и не могу бити предмет привтизације. Основни капитал Јавног предузећа подјељен је на је 50 039 039КМ акција. Све акције су обичне, гласе на име и имају номиналну вриједност 1,00 КМ.