Радни односи

Радни односи у Јавном предузећу уређени су Законом о раду, Општим колективним уиговором, Посебним колективним уговором за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира, Правилником о раду, Појединачним колективним уговором и уговором о раду који се закључује између Јавног предузећа и запослених радника.
Наведеним актима ближе се уређује начин и поступак закључивања уговора о раду између радника и Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, радно вријеме радника, одмори и одсуства, заштита радника, плате и накнаде по основу рада, заштита права из радног односа, рјешавање спорова између радника и Јавног предузећа, престанак уговора о раду, право на отпремнину и друга права и обавезе које настају по основу радног односа.

1. Запошљавање

Радником у Јавном предузећу, сматра се лице које је запослено на основу уговора о раду.
Права и обавезе из радног односа настају са даном кад радник, на основу уговора о раду, ступи на рад у Јавно предузеће.
На дан 31.12.2010. године Јавно предузеће је бројало 4099 запослених радника, што је за 144 више него у односу на исти период 2008. године.
До повећања броја запослених радника дошло је највише из разлога увођења властитих материјалних средстава рада у процес производње, тако да је и структура примљених радника претежно производна (трактористи, помоћници на трактору, сјекачи моторном пилом итд.)

2. Запослени и Управа

Радници имају право да по свом слободном избору организују синдикат и да се у њега учлањују,  у зкладу са Законом и правилима синдиката.
Радници слободно одлучују о свом иступању из синдиката.
Радници су организовани у Основне организације синдиката према организационим дијеловима у којима су запослени, тако да у оквиру ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' дјелује 27 Основних синдикалних организација.
Правилником о раду и Појединачним колективним уговором закљученим између Јавног предузећа и Синдиката, у односу на закон, детаљније се разрађују права радника која се односе на отпремнину, одморе и одсуства, новчане помоћи и друго.
Важно је напоменути да ови акти не могу радницима давати мањи обим права, него што је то предвиђено Законом о раду и Општим и Посебним колективним уговором.

3. Забрана дискриминације

Дискриминација (непосредна и посредна) како радника, тако и лица које тражи запослење, изричито је забрањена, а сходно одредбама Закона о раду.
Радник, као и лице које тражи запослење, не може бити стављен у неравноправан положај код остваривања права по основу рада и права на запослење због расе, етничке припадности, боје коже, пола, језика, религије, политичког или другог мишљења или убјеђења, социјалног поријекла, имовног стања, чланства или нечланства у синдикату или политичкој организацији, тјелесног и душевног обољења које није у непосредној вези са природом радног мјеста, као и других обиљежја која нису у непосредној вези са природом радног односа.