FSC цертификат

JPS.Sume.RS.Sokolac.Certificate.FSC.03.04.2023Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” је добило престижни FSC® (FSC® C013091) цертификат за газдовање шумама.
Према дефиницији, "FSC цертификација газдовања шумама значи да се шумом и шумским земљиштем газдује према строгим еколошким, социјалним и економским стандардима".
Добијањем FSC цертификата успјешно је завршен вриједан рад људи у Јавном предузећу који су уложили пуно труда како би се овај процес довео до краја. 

FSC цертификат представља велику част, чиме се међународно признаје да је газдовање шумама ЈПШ “Шуме Републике Српске” у складу са строгим критеријима, а ово је уједно и признање шумарској струци у Републици Српској која генерацијама на одговоран начин газдује овим изузетно значајним националним ресурсом.

На овај начин шумарство Републике Српске улази у сам врх свјетских трендова, јер је по FSC стандардима цертифицирало површину државних шума у свим шумским газдинствима која се налазе у саставу ЈПШ “Шуме Републике Српске”, што у свјетским размјерима представља изузетан резултат.

Шта је FSC цертификат?

Повећана друштвена свијест о уништавању и деградацији шума је довела до тога да се потрошачи желе осигурати да куповином дрвета и других производа шуме неће допринијети том уништавању, већ помоћи очувању шумског богатства за будућност. Одговарајући на такве захтјеве, појавиле су се међународне организације које су израдиле стандарде које је потребно задовољити како би се стекло право на заштићену маркицу која је препознатљива и означава производе који су настали одговорним газдовањем шумама.

На основу тога разрађене су процедуре којима се испитује да ли они који газдују шумама и шумским земљиштем поштују одредбе међународно признатих стандарда за цертификацију газдовања шумама.

FSC стандарди су засновани на принципима и критеријима који воде бригу о економским, социјалним и еколошким компонентама газдовања шумама.

Цертификат може издати само од FSC вијећа овлаштена организација (у случају ЈПШ “Шуме РС” то је SGS Словачка) која обавља инспекцију организације те увидом у документацију и стање на терену утврђује степен усклађености са стандардима. FSC цертификат се издаје на пет година, а подложан је годишњим мониторинг посјетима.

Шта је FSC?

Вијеће за надзор шума (The Forest Stewardship Council® - FSC (FSC® C013091)) је међународно тијело које појединим организацијама даје дозволу за издавање цертификата и гарантује за аутентичност њихових налаза.

Циљ програма FSC је да се промовише еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо газдовање у шумама у свијету на начин да се установе општепознати стандарди који ће се признавати и поштивати кроз принципе одрживог газдовања шумама.

FSC је основан 1993. уз подршку главних еколошких невладиних организација као што су World Wildlife Fund, Friends of the Earth i Greenpeace. То је невладина организација, а цертификате издаје преко овлаштених акредитационих тијела. У случају ЈПШ “Шуме РС” цертификат је  издат од стране SGS-a.

Цертификација шума у ЈПШ “Шуме РС”

Цертификација газдовања шумама у ЈПШ “Шуме Републике Српске” је започета 2005. године у шумском газдинству “Височник” Хан Пијесак, затим настављена са цертификацијом још три шумска газдинства (Мркоњић Град, Градишка И Рогатица). Носиоци цертификата су била појединачна шумска газдинства.

У 2008. години извршен је цертификацијски преглед у Јавном предузећу у свим шумским газдинствима као саставним дијеловима Предузећа. На основу тога, издан је заједнички цертификат за Јавно предузеће као групу која се састоји од 23 члана (шумска газдинства). Издавањем заједничког цертификата престају важити појединачни цертификати који су били издани напријед наведеним шумским газдинствима.

Јединствен број цертификата је SGSCH-FM/COC-004338, он вриједи за сва шумска газдинства и на њега ће се позивати сви даљњи прерађивачи дрвета који сировину набављају од ЈПШ “Шуме РС”. Цертификат важи од 10. марта 2023. до 9. марта 2028. године и подложан је успјешним годишњим контролним прегледима.
Кориштење цертификата, FSC заштићеног знака и COC броја је строго прописано правилима FSC-а и забрањена је свака злоупотреба. 

У ЈПШ “Шуме Републике Српске” је организован групни систем FSC цертификације газдовања шумама. У том систему Јавно предузеће  осигурава својим интерним процедурама да се сви чланови групе придржавају FSC стандарда, а акредитационо тијело које је издало цертификат методом узорка врши годишњи мониторинг Јавног предузећа.

> Процедуре, упутства, смјернице и уредбе

> Преглед Закона и других прописа

> Заштита радника

 

Контакт

За све информације у вези цертификације газдовања шумама у Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике Српске” можете се обратити главном координатору за цертификацију шума Славиши Опачићу.

Више информација на: 

Сажетак извјештаја о газдовању шумама SGS-a

 

www.fsc.org