Усаглашеност са Етичким кодексом

Начела Етичког кодекса представљају вриједност и правила понашања свих повезаних лица Јавног предузећа чије кршење неодложно повлачи покретање мјера дисциплинске и друге одговорности.
Принципи и правила пословне етике обавезују све запослене у Јавном предузећу, чланове Надзорног одбора, Одбора за ревизију, као и сва друга лица која се именују као заступници, односно која се ангажују по уговору за обављање неке дјелатности у има Јавног предузећа-повезана лица.
Поштовање принципа и правила етике подразумијева, али се њима не ограничава, следећа начела:
-професионално обављање пословне дјелатности,
-савјесно и потпуно преузимање и извршавање обавеза и одговорности,
-обављање привредне дјелатности на начин којим се не угрожава професионални углед,
-коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева,
-поштовање прописа о неспојивим пословима,
-чување пословне тајне,
-избјегавање сукоба између личних и интереса Јавног предузећа,
-обављање пословних активности које повећавају вриједности капитала Јавног предузећа
-уздржавање од коришћења политичког утицаја или притиска ради остваривања пословних циљева,
-остваривање пословне сарадње са другим привредним субјектима,
-рјешавање спорова са пословним партнерима путем преговора или посредовања, уз настојање да се наставе пословни односи,
-објављивање пословне активности у складу са прописима о заштити и унапређењу животне средине,
-уважавање стандарда пословне етике и допринос даљој афирмацији морала у пословним односима.
Повезана лица дужна су да дјелују у складу са одредбама Етичког кодекса. Јавно предузеће је омогућило свим повезаним лицима да се упознају са Етичким кодексом, путем интернет странице, те преко његове објаве на огласним таблама организационих дијелова Јавног предузећа. Одговорност је сваког лица да проучи и да се упозна са Етичким кодексом, да код надлежне службе Јавног предузећа тражи додатно појашњење и савјет у вези са тумачењем и захтјевима овог кодекса, као и у вези са сваком ситуацијом која је наизглед у супротности са Кодексом.
Никаква одступања од одредби Етичког кодекса нити измјене или допуне одредби овог кодекса нису дозвољени. Свако кршење одредби овог кодекса повлачи за собом покретање дисциплинске одговорности или евентуална смјењивања.