Заштита на раду

Заштита на раду у Јавном предузећу, осим законских прописа, уређена је посебним Правилником о заштити на раду.
Заштита на раду у Јавном предузећу  односно у свим организационим дијеловима у саставу Јавног предузећа, је саставни дио редовног пословања, рада и заштите радника и подразумјева примјену савремених техничких,  здравствених, социјалних, правних, економских и других мјера.
Заштити на раду се придаје значајна пажња у смислу континуираног и сталног унапређивања заштите радника, кроз процјену опасности на раду, кроз набавку адекватних средстава рада и слично, а све у циљу смањења опасности професионалних обољења и повреда на раду.
Радници имају право на здравствено осигурање, а самим тим и на адекватну медицинску заштиту код надлежних здравствених установа.
За све раднике се уплаћује колективно осигурање за случај болести, повреде на раду или смрти.

1. Елементи заштите на раду

Заштита на раду у Јавном предузећу, посебно обухвата:

а) права, обавезе и одговорности радника у вези са заштитом на раду,
б) права, обавезе и одговорности органа управљања, пословођења и руководних радника и других радника одговорних за спровођење заштите на раду ( у даљем тексту: одговорни радници),
в) дјелокуруг и овлашћења радника који обавља послове заштите на раду,
г) поступци и начин упознавања радника са условима рада и опасностима везаним за послове прије закључивања уговора о раду, у току рада и приликом распоређивања на друго радно мејсто,
д) обучавање радника из области заштите на раду и начин провјере стручног знања,
ђ) посебна заштита жена, омладине и радника са преосталом радном способношћу,
е) периодични прегледи средстава рада, средстава  и опреме за личну заштиту на раду,
ж) мјере које се примјењују према раднику који се не придржава прописа, из области заштите на раду,
з) остваривање обавеза према органима који врше надзор над изршењем прописа из заштите на раду,
и) пружање прве помоћи,
ј) поступак и начин остваривања појединих права и обавеза из заштите на раду.

2. Посебна заштита на раду

Посебна заштита на раду у Јавном предузећу предвиђена је за раднике који раде под посебним и отежаним условима рада, као и малољетници и жене.
Посебна заштита се огледа кроз организовање посебних љекарских прегледа, кроз скраћивање радног времена, већи број дана годишњег одмора.
Радници млађи од 18 година, раднице за вријеме трудноће, као и раднице које имају дијете до три године, те радници самохрани родитељи или радници усвојиоци дјетета млађег од 6 година, не могу се распоређивати на послове с посебним условима рада, нити им се може наредити прековремени рад.
Радницима млађим од 18 година, трудним женама почев од шестог мјесеца трудноће и мајкама са дјететом до 1 године живота, забрањен је ноћни рад.
У Јавном предузећу су дефинисана радна мјеста на која се могу распоредити радници са преостлом радном способношћу.
    
3. Обучавање радника из области заштите на раду

Са распоређивањем радника на одређене послове, односно радне задатке у оквиру Јавног предузећа, врши се теоретска обука која обухвата упознавање радника са мјерама којим се непосредно обезбјеђује сигурност на раду, мјерама у вези са условима рада, са посебном заштитом радника, правима, обавезама и одговорностима у вези са заштитом на раду, опасностима послова, односно радних задатака, организацијом рада и технолошким поступком, организовањем послова заштите на раду, поступком у вези са организованим спашавањем радника у случају елементарних непогода, пружањем прве помоћи и мјерама заштите на пословима на које се радник распоређује.
Теоретску обуку радника код распоређивања на послове ради чијег је вршења радник закључио уговор о раду, проводи непосредни руководилац и радник који обавља послове заштите на раду.
Послије распоређивања радника на одређене послове, односно радне задатке проводи се практична обука радника из области заштите на раду све док се радник не оспособи за сигуран и безбједан  рад.
Практичну обуку проводе одговорни радници у Предузећу и радник који обавља послове заштите на раду.
Радници који раде у непосредној производњи, трактористи, помоћници, сјекачи моторним пилама итд., дужни су имати цертификат о обучености руковања средствима рада.У том правцу Јавно предузеће је путем надлежних институција, оспособило властити кадар, који сада посједује међународну лиценцу за вршење обуке радника за руковање средствима рада и издавање потребних цертификата.Посебном одлуком Управе Јавног предузећа именован је тим за наведену оубку.