Стручно усавршавање и образовање

Јавно предузеће континуирано води бригу о стручном усавршавању и оспособљавању својих кадрова, посебно у домену стицања знања за квалитетније обављање послова на које су распоређени.
    
Стручно образовање и усавршавање радника огледа се кроз слање радника на тематске семинаре, специјалистичке курсеве, ангажовање надлежних институција за обуку радника и сл.
Јавно предузеће је у 2008-ој години закључило споразуме о пословно техничкој сарадњу са Шумарским и Економским факултетом, у којима је као посебан сегмент предвиђена сарадња у области стручног усавршавања и помоћи у образовању кадрова Јавног предузећа.
Посебна пажња посвећује се стипендирању ученика и студената које се проводи у складу са Правилником о стручном образовању и усавршавању.
Јавно предузеће тренутно стипендира око 100 ученика и студената.
Истовремено Јавно предузеће је у току 2009. године учествовало у сношењеу трошкова за 6 полазника постдипломског студија.
Стручно образовање и усавршавање радника утврђује се и спроводи на основу плана стручног образовања и усавршавања радника.
План из претходног става произилази из потреба Јавног предузећа за одговарајућим кадровима, изражених интереса радника за усавршавањем у струци и из захтјева организације и технологије рада за стручним образовањем и усавршавањем.
План стручног образовања и усавршавања радника доноси Управа Јавног предузећа, на основу приједлога директора организационих дијелова Јавног предузећа.