Дјелатности

Јавно предузеће је правно лице које обавља дјелатност од општег интереса уписану у судски регистар.Дјелатности Јавног предузећа су:- Узгој и заштита шума,
- Искоришћавање шума,
- Услужне дјелатности у шумарству и искоришћавању шума,
- Трговина на велико дрветом,
- Трговина на велико осталим полупроизводима,
- Трговина на мало горивом за домаћинство,
- Планинарски домови и куће,
- Кампови и кампиралишта,
- Кантине,
- Превоз путника у друмском саобраћају,
- Превоз робе у друмском саобраћају,
- Складишта и стоваришта,
- Обрада података,
- Израда и управљање базама података,
- Истраживање и експериментални развој у природним наукама,
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мнења,
- Архитектонске и инжињерске дјелатности и техничко савјетовање,
- Остале услуге рекламе и пропаганде,
- Остале пословне дјелатности,
- Образовање одраслих и остало образовање,
- Прикупљање и обрада осталог отпада,
- Санитарне и друге дјелатности,
- Дјелатност библиотека,
- Заштита културних добара, природних и других знаменитости,
- Дјелатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата.
- Улов рибе на ријекама и језерима,
- Узгој рибе,
- Вађење и брикетирање тресета,
- Вађење шљунка и пијеска,
- Прерада чаја и кафе,
- Производња зачина и других додатака храни,
- Производња дестилованих алкохолних пића,
- Издавање часописа и сличних периодичних издања,
- Производња етеричних уља,
- Рушење и разбијање објеката; земљани радови,
- Одржавање и оправка моторних возила,
- Трговина на велико, кафом чајевима, какоом и зачинима,
- Гајење житарица и других усјева и засада, на другом мјесту непоменути
- Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља,
- Гајење воћних садница,
- Гајење лозних садница,
- Виноградарство,
- Гајење воћа,
- Гајење биљака за справљање напитака и зачина,

- Узгој пчела, производња меда и пчелињег воска,
- Узгој осталих животиња д.н.,
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- Остале пољопривредне услуге,
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство), расплод дивљачи, укључујући и припадајуће услуге.Јавно предузеће може обављати спољнотрговинску дјелатност у оквиру регистроване дјелатности.
Јавно предузеће може без уписа у судски регистар да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у судски регистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем обиму или повремено.