Управа

 Управа Јавног предузећа :

1. Блашко Каурин, дипломирани економиста, в.д. генералног директора, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
2. мр Ненад Копривица, в.д. извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
3. Велибор Станић, дипломирани инжењер шумарства, в.д. извршног директора за комерцијалне послове, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
4. Јелена Божић, дипломирани правник, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
5. Владо Милојевић, дипломирани инжењер шумарства, в.д. извршног директора за производњу, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
6. Срећко Илић, дипломирани економиста, в.д. извршног директора за план, анализу и информатику, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
7. Радмила Шаран, дипломирани инжењер производног менаџмента, в.д. извршног директора за остале шумске производе и остале дјелатности, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

У надлежности Управе Јавног предузећа је:

- извјештавање Надзорног одбора,
- спровођење Етичког кодекса,
- организација и вођење послова Јавног предузећа,
- утврђивње смјерница за израду производно-финансијских планова,
- старање и одговорност за законитост рада Јавног предузећа,
- израда и надгледање реализације планова пословања,
- предлагање и спровођење смјерница о набавци и спровођење важећих прописа,
- доношење Правилника и Упуства о набавци којима се уређује поступак набавке у Јавном предузећу у складу са законом којим се регулише та област,
- давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
- давање појединачне сагласности на инвестиције садржане у Плану инвестиција који је усвојен од стране Скупштине Јавног предузећа,
- давање сагласности на закуп шумског земљишта у површини до 0,5 ха,
- обезбјеђење поступања свих одговорних лица у складу са Етичким кодексом тако што ће се у случају кршења начела истог спроводити прописани дисциплински поступак,
- утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака,
- запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Јавног предузећа и важећим законима,
- давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,
- други послови утврђени Законом, Статутом и другим актима Јавног предузећа.

Управу Јавног предузећа чини директор Јавног предузећа и шест извршних директора.
Управу Јавног предузећа именује  Надзорни одбор, на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 године, одлуком већине, отвореним избором технички најквалификованијег кандидата, у складу са оперативним и пословним потребама Јавног предузећа.
Надзорни одбор закључује посебне уговоре са члановима Управе Јавног предузећа о њиховим правима и обавезама и примањима, у складу са законом, Статутом Јавног предузећа и Колективним уговором.
Члан Управе  Јавног предузећа не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци.

 

Правила награђивања чланова Управе Јавног предузећа

Награђивање чланова управе регулисано је Одлуком Надзорног одбора којом  је утврђена  висина основне плате, с тим што члану Управе Јавног предузећа припада и право на увећање основне плате по основу минулог рада према важећем Општем, Посебним и Појединачним колективним уговором,

Члану Управе припада право на увећање личних примања по основу одговорности за обављање најсложенијих послова у складу са наведеном одлуком.
Са члановима Управе закључују се посебни уговори-менаџерски уговори, у којима се прецизно регулишу права и обавезе члана Управе, као и плата члана управе.