23.06. - Саопштење за јавност

Поводом Захтјева за утврђивање репрезентативности Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и Синдиката запослених у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац, а у циљу тачног и благовременог информисања јавности, дајемо сљедеће саопштење:


Управа Јавног предузећа на сједници одржаној дана 15.06.2017. године, разматрала је захтјеве за утврђивање репрезентативности, односно издавање рјешења о утврђивању репрезентативности на нивоу послодавца, које су доставили Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и  Синдикат запослених у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац.
    Поступак утврђивања репрезентативности синдиката код послодавца уређен је Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16).
    У складу са чланом 222. став 1. и 227. Закона о раду, репрезентативност синдиката код послодавца утврђује послодавац својим рјешењем у присуству представника заинтересованих синдиката.
    Чланом 217. Закона о раду прописани су услови који морају бити испуњени, да би се синдикат сматрао репрезентативним, а то су.
1.    Да је синдикат основан и да дјелује на начелима синдикалног организовања и дјеловања,
2.    Да је независан од органа власти и послодавца,
3.    Да се финансира претежно из чланарине и других сопствених извора,
4.    Да има потребан број чланова што се утврђује на основу приступница и
5.    Да је уписан у регистар у складу са законом и другим прописима.

    Чланом 218. Закона о раду прописано је да се репрезентативним синдикатом код послодавца сматра сваки синдикат који испуњава услове из члана 217. став 1. Закона о раду и у који је учлањено не мање од 20% запослених од укупног броја запослених код послодавца.
    У ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац тренутно је запослено 4806 радника, што значи да би синдикат на нивоу Јавног предузећа био репрезентативан мора да има најмање 20% радника или 961 члан.
    Чланом 225. Закона о раду прописано је, да се захтјев за утврђивање репрезентативности подноси послодавцу уз доказ о испуњености услова из члана 217. став. 1. тачка 1),2),3), 4) и 5), којима је регулисано да се уз захтјев прилаже доказ о броју чланова синдиката и доказ о упису у регистар-Рјешење надлежног Министарства.

    Увидом у захтјев Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, констатовано је,  да се издавање Рјешења о утврђивању репрезентативности тражи по основу члана 217. став 3. Закона о раду који прописује, да у случају, да на одређеном нивоу организовања дјелује само један синдикат, сматра се да је исти репрезентативан, без обзира на број чланова које окупља.
    Издавање Рјешења по овом основу није могуће из разлога што је на нивоу Јавног предузећа регистрован још један синдикат, Синдикат запослених у ''ЈПШ Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, који је регистрован код надлежног Министарства под бројем: 16-12-1-4145/17 дана 23.05.2017. године, прије подношења захтјева од стране Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац.
    Увидом у достављену документацију уз захтјев за утврђивање репрезентативности од стране Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, утврђено је да су уз захтјев приложени и
1.     Изјава о независности и начелима синдикалног организовања и дјеловања, те начина финансирања,
2.     Потврда о начину финансирања,
3.     Рјешење Министарства рада и борачко-инвалидске заштите о упису у регистар синдикалних организација, број: 16-12-1-4162/17 од 26.05.2017. године,
4.     Допис Министарства рада и борачко инвалидске заштите у вези тумачења поступка утврђивања репрезентативности синдиката, број: 16-04/2-12-115/17 од 24.03.2017. године.

    Из приложене документације видљиво је, да уз захтјев није достављен доказ о броју чланова наведене синдикалне организације, који је неопходан по члану 217. Закона о раду, тако да нису испуњени услови ни за издавање Рјешења о утврђивању репрезентативности у редовном поступку.
    С обзиром на приложену документацију а поступајући по члану 232. Закона о раду примјењујући одредбе Закона о општем управном поступку, наведени захтјев се могао одбацити као непотпун или одбити као неоснован без да се улази у меритум ствари. Међутим, слиједом догађаја наведеном синдикалном удружењу достављен је закључак да у року 15 дана достави уредан и потпун захтјев у складу са чланом 217. став 1. како би смо могли одлучивати по истом.
    Увидом у захтјев Синдиката запослених у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, утврђено је, да је уз захтјев за издавање Рјешења за утврђивање репрезентативности на нивоу послодавца, приложена следећа документација:
1.    Рјешење Министарства рада и борачко-инвалидске заштите о упису у регистар синдикалних организација, број: 16-12-1-4145/17 од 23.05.2017. године,
2.    Изјава о начину финансирања,
3.    Изјава о независности и самосталном дјеловању,
4.    Изјава о програмским циљевима,
5.    Списак радника Јавног предузећа који су својим потписима потврдили сагласност за оснивање Синдиката запослених у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и приступање истом.

    Према приложеној документацији Синдиката запослених у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац утврђено је да је 1384 радника налази на достављеном списку, што је више од законског минимума од 20% запослених код послодавца.
    У конкретном поступку Послодавац је донио одлуку да Синдикат запослених у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац, са достављеном документацијом испуњава услове репрезентативности, те је Послодавац донио Рјешење о утврђивању репрезентативности овог Синдиката.
    

С поштовањем,
                                                              ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09