14.12. - Регионална радна група за одрживо газдовање шумама и мартелоскоп мрежа огледних плоха

Фокус рада Регионалне експертске савјетодавне радне групе (Regional Expert Advisory Working Group REWAG) за одрживо управљање шумама је јачање имплементације Зелене агенде ЕУ за Западни Балкан и капацитета за сарадњу у имплементацији одрживог, мултифункционалног екосистема, заснованог на приступу и управљању шумама блиском природи са посебним фокусом на изазове климатских промјена у региону Западног Балкана.

            Пратећи препоруке из „Процјене одрживог управљања шумама на Западном Балкану“, коју је спровела SWG 2022. године, чланови REAWG-а су се усагласили да је имплементација смјерница за управљање најефикаснији инструмент у процесу имплементације природи блиског управљања шумама и њихов допринос одрживим шумама.

              Ради остваривања задатих циљева, успостављена је Радна група националног експертског тима за Републику Српску, као фокусна тачка у оквиру Регионалне експертске савјетодавне радне групе за одрживо управљање шумама, коју чине: проф. др Драган Чомић (национални представник за Републику Српску), мр Борис Марковић (представник ресорног министарства) и мр Славиша Опачић (именовани представник ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац). Експертску подршку раду националног експертског тима за Републику Српску пружио је проф. др Зоран Говедар.

Иако постоји неколико локација за обуку у региону Западног Балкана, односно у Србији, прве локације за обуку недавно су успостављене и у Босни и Херцеговини. Прва огледна површина постављена је на локацији Стожер у Купресу, а друга огледна површина (прва у Републици Српској) постављена је на локацији Дубичка гора, Мркоњић Град. Увидјевши иновативност и практичност мреже мартелоскоп огледних површина у комбинацији са кориштењем софтвера за обуку и едукацију инжењера и студената, покренута је званична иницијатива за формирање прве мартелоскоп огледне површине у Републици Српској.  

Концепт мартелоскопа првобитно је развијен у Француској. Израз је изведен из француске ријечи за одабир стабала (martelage) и грчког израза „σκοπέιν” (поглед), што дословно значи „гледати изблиза“ приликом „одабира“ стабала. Концепт је у почетку углавном примјењиван у приватним шумама, али је убрзо препознат његов потенцијал за обуку и едукацију шумарских стручњака и студената. Мартелоскопи су генерално огледне површине величине око једног хектара, најбоље правоугаоног облика, на којима су сва стабла нумерисана, мапирана и евидентирана. Према подацима са званичне интернет странице Integrate+ мреже из октобра 2023. године, тренутно су активне 223 мартелоскоп огледне површине у 25 земаља.

Одлуком Управе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, а уз подршку ШГ „Лисина“ Мркоњић Град, приступљено је успостављању огледне површине сталног карактера која ће служити за едукацију и праћење стања развоја букових састојина. Додатно, планирано је и одобрено постављање контролне површине на којој би били практично обављани радови дефинисани у оквиру Смјерница за газдовање високим монтаним шумама у Републици Српској (израђених од стране Радне групе националног експертског тима за Републику Српску, 2023), са циљем избора најбољих мјера за развој састојина. Обје наведене огледне површине издвојене су из редовног система газдовања на период од 15 година. Паралелно са комуникацијом са колегама из мреже Integrate+, вршена је припрема огледне површине 50 x 40 m (0,20 ha) у високој шуми букве у оквиру привредне јединице Дубичка гора, у општини Мркоњић Град.

Након прикупљања, анализе и систематизације свих потребних података, исти су унесени у базу података Integrate+ мреже, чиме је 17. октобра 2023. године на локацији Дубичка гора званично формирана 223. мартелоскоп површина на нивоу Европе, а прва у Републици Српској.

Обука са фокусом на практичну имплементацију Смјерница за управљање монтаним буковим шумама у Републици Српској одржана је 18. октобра 2023. године у просторијама ШГ „Лисина“ Мркоњић Град, као и на локацији Дубичка гора у Мркоњић Граду. Догађај је окупио укупно 24 учесника из јавних шумарских предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и „Херцегбосанске шуме“ д.о.о. Купрес, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, FSC FM ревизора из компаније SGS, као и домаће стручњаке и чланове тима ангажоване на реализацији пројекта. Обука је осмишљена да побољша разумијевање учесника о пракси одрживог управљања високим шумама букве, са увођењем иновативног софтверског алата I+ у комбинацији са мартелоскоп огледном површином.

Након уводног дијела, сви учесници дошли су на огледну површину Дубичка гора, гдје је мр Славиша Опачић, у својству представника ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, објаснио цјелокупан процес формирања огледне површине парцеле, а др Бруно Марић упознао је све учеснике са начином коришћења софтвера Integrate+ уз употребу таблет уређаја. Након представљања конкретних упутстава базираних на израђеним Смјерницама за газдовање високим монтаним шумама букве, сви учесници подијељени су у двије групе. Др Бруно Марић био је техничка подршка за кориштење I+ софтвера у првој групи, а др Драган Чомић у другој групи. Учесници су се бавили практичном обуком о виртуелном обиљежавању стабала, коришћењем софтвера I+ инсталираног на таблет уређају, са фокусом на селекцију „елитних“ и „конкурентских“ стабала. Учесници су успјешно обавили задатак, након чега су израђени електронски извјештаји. Током практичне обуке учесници су имали позитивну и корисну дискусију засновану на свом знању и искуству у управљању високим шумама. Након практичне вјежбе, у објекту расадника „Рогољи“, представљени су конкретни резултати и настављена је дискусија. Повратне информације од учесника биле су углавном позитивне, са истицањем генералне подршке за увођење мартелоскопа и његовој практичној примјени за едукативне сврхе стручњака и студената. Учесници су истакли да је мартелоскоп, у комбинацији са употребом таблета и I+ софтвера, вриједан едукативни и тренинг алат за шумарске стручњаке и интересне групе. Констатовано је да примијењени начин практичне обуке промовише дискусију и размјену искустава и знања међу учесницима. Такође, генерално је мишљење да је приступ изнесен у Смјерницама за газдовање високим монтаним шумама букве у Републици Српској добро осмишљен, али и да стриктно придржавање квантитативних одредаба и дефинисаних типова газдовања није могуће без узимања у обзир специфичности ситуације на свакој појединачној локацији. У принципу, приступ је добар, олакшава теренски рад, али мора бити прилагођен локалним условима, могло би се извући као генерални закључак. С обзиром на то да у буковој шуми на овој локацији до сада није вршена прореда, указано је на потребу сталних мјера његе (као што су редовне прореде). Таква ситуација довела је до тога да се на предметном локалитету налази велики број стабала, веће укупне запремине, али слабије сортиментне структуре. Учесници су даље истакли неопходност ревизије прописа о дознаци стабала како би се убрзало и поједноставило управљање високим и изданачким шумама. Колеге и представници ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац изразили су велико интересовање за припрему и других мартелоскоп огледних површина, попут изданачких букових или четинарских шума, а све са циљем да својим запосленима и интересним групама олакшају даље усавршавање и едукација. У закључку, обука је послужила као важан корак у унапређењу праксе одрживог управљања високим буковим шумама у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Ентузијазам и посвећеност учесника, заједно са увођењем мартелоскоп алата и смјерница, обећавају боље управљање овим виталним шумским екосистемима. Генералне препоруке односе се на разматрање иницијатива за формирање других мартелоскоп огледних површина у изданачким и високим буковим шумама, али и у четинарским шумама у сарадњи са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, наставити промовисати кориштење мартелоскопа и I+ софтвера за обуку и едукацију у јавним предузећима шумарства и високообразовним установама, размотрити могућност измјене регулативног оквира у вези са дознаком стабала како би се поједноставило и побољшало управљање високим, али и другим шумама.

Нови документи

21. Jun 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга утовара, превоза и истовара шдс путем отвореног поступка за потребе ШГ 'Лисина' 21.06.
20. Jun 24
01 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 13.06.
20. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.- 31.05.2024.године ШГ 'Височник'
19. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Чемерница' 19.06.
18. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Дрина'
18. Jun 24
10 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Мајевица' 13.06.
17. Jun 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 17.06.
17. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга штампарије за потребе ШГ 'Романија' 10.06.
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2222-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Борја'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1971-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Рибник'