10.04. - Конкурс за пријем радника отворен до 28. априла

На основу члана 39. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 01/16) и Одлуке Управе ЈПШ “Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број
02-1510/17 од 3.3.2017. године ЈПШ “Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац „Истраживачко развојни и пројектни центар“ Бања Лука  расписује Jавни конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме, и то:

 1. Пројектант на одређено вријеме......................................... 70  извршилаца

Кандидати, који се пријављују на конкурс, морају да испуњавају слиједеће услове:

I – Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ

- да је пунољетан

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривична дјела и да се не води кривични поступак

II – Посебни услови

-          висока стручна спрема – шумарски факултет,

-          апсолвент шумарског факултета и

-          средња стручна спрема - шумарска техничка школа са или без радног искуства.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:

 -          диплому о завршеном образовању,

-          извод из матичне књиге рођених,

-          увјерење о држављанству,

-          увјерење о некажњавању за кривична дјела и невођењу кривичног поступка

-          љекарско увјерење уколико буде примљен

-          контакт телефон

Конкурс остаје отворен до 28.4.2017. године.

Сви кандидати који испуњавају услове Конкурса биће позвани на интервју.

O времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Пријаве са доказима доставити искључиво путем поште на адресу:

ЈПШ“Шуме Републике Српске“а.д.Соколац

„Истраживачко развојни и пројектни центар“

78 000 Бања Лука

Грчка 21

Број:159/17

Датум: 27.3.2017.године                                            Директор,

                                                  Срђан Кашић, дипломирани инжењер шумарства

Конкурс можете преузети овдје.