Надзорни одбор

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова, које именује и разрјешава Скупштина, узимајући у обзир да у састав Надзорног одбора уђе најмање по један члан шумарске, економске и правне струке.
      
Надзорни одбор надлежан је да:
- надзире рад Управе,
- доноси Пословник о свом раду,
- предлаже Статут и Етички кодекс Скупштини Јавног предузећа,
- доноси опште акте Јавног предузећа који нису стављени у надлежност Скупштине, односно другог органа Јавног предузећа,
- иницира сазивање Скупштине Јавног предузећа,
- предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
- именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом и Законом,
- надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са наложеним роковима,
- систематски надзире пословање и законитост пословања Јавног предузећа,
- одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима, 
- доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
- разматра правилник и упуство за поступак набавке у смислу његове усаглашености са законом и даје сагласност на исте,
- даје овлашћење за ограничене активности у складу са Законом,
- даје упутства генералном директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
- доноси одлука о инвестирању у складу са Законом и Статутом,
- даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- присуствује сједницама Скупштине Јавног предузећа уз учешће у расправи без права гласа,
- прегледа пословне књиге и исправе Јавног предузећа,
- редовно извјештава Скупштину о свом раду,
- даје инструкције органима Јавног предузећа ради отклањања неправилности у раду Предузећа,
- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Јавног предузећа

Чланови Надзорног одбора су:
1. проф. др Биљана Марковић, предсједница,
2. Оливер Марковић, дипл. правник, потпредсједник,
3. Горан Рачић, дипломирани економиста,
4. Ранко Стојановић, дипл. инж. шумарства
5. Марија Шкобо, дипломирани инжењер шумарства, запослена у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'',

Правила награђивања чланова Надзорног одбора 

Награђивање чланова Надзорног одбора регулисано је закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-647/06 од 04.03.2006. године.
Награђивање чланова Одбора за ревизију регулисано је Одлуком Владе Републике Српске, донесеном у функцији Скупштине Јавног предузећа, број: 04/1-012-1656/06 од 13.07.2006. године.

 

Извјештаје о раду Надзорног одбора можете преузети овдје.