22.08. - Надзорни одбор разматрао Извјештај о пословању за прву половину 2019. године

Надзорни одбор ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, у оквиру дневног реда тринаесте редовне сједнице,  разматрао је Извјештај о извршењу Производно-финансијског плана за период 01.01.-30.06.2019. године.

Прву половину године обиљежили су лоши временски услови који су ометали или потпуно обустављали процес производње шумских дрвних сортимената, те је из тог разлога дошло до подбачаја у извршењу физичког обима производње. Сјеча је извршена са 86 % од планиране, а реализација у обиму са 80%.  Због неизвршења планиране производње у овом периоду, Јавно предузеће је на дан 30.06.2019. године, пословало са губитком у износу од 2.63 милиона КМ.  Разлог за мање извршење плана у првих шест мјесеци, јесте то што је  процесу производње долазило до великих проблема првенствено због неповољних временских услова у прва три мјесеца, са високим сњежним покривачем, а затим изузетно кишовит период у мјесецу мају. Све то је отежавало и поскупљивало производњу шумских дрвних сортимената, јер је проузроковало оштећења тракторских влака и камионских путева. Оно што Предузећу представља велики проблем већ дужи низ година јесте недостатак радне снаге код извођача радова, што доводи до кашњења у процесу производње, неквалитетно изведени радови и слично. Иако је Предузеће половином прошле године, повећало цијену за услуге извођења радова у шумарству, и даље имамо проблем са извођењем радова у шумарству.

Одмах се приступило успостављању финансијске стабилности кроз израду Програма производно-финансијске консолидације које се морају предузети у наредном периоду и динамиком њихове реализације. Свим директорима организационих дијелова који су исказали губитак у пословању наложено је да констатоване проблеме отклоне, ускладе приходе и расходе са планираним и до краја године остваре позитиван финансијски резултат. Основна мјера је стварање ликвидних новчаних средстава кроз повећање добити Јавног предузећа, односно провођењем мјера за повећање прихода и смањивање трошкова.

До краја године, али и већ на девет мјесеци, а на основу остварене сортиментне структуре и  просјечних цијена шумских дрвних сортимената се може очекивати позитиван резултат и већа добит од планиранe.

Надзорни одбор наложио је Управи Јавног предузећа да изврши реализацију свих закључака и додијељених одговорности, као и датума извршења дефинисаних Извјештајем. Надзорни одбор ће по завршетку трећег квартала ове године разматрати извршење и релизацију закључака, као  и финансијско стање, а  са  циљем побољшања резултата пословања до краја текуће године.