01.11. - Потписан Колективни уговор за запослене у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац

У Дирекцији Јавног предузећа у Сокоцу данас је потписан  Колективни уговор за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац. Колективни уговор у име Јавног предузећа  потписао је директор Ристо Марић, а у име синдикалних организација Блажо Продановић испред Синдиката запослених ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и Душан Марковић испред Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“.


Преговори око закључивања Колективног уговора вођени су између Управе Јавног предузећа и Одбора за преговоре састављен од чланова оба репрезентативна синдиката у Јавном предузећу.
Колективним уговором прецизније су уређена права и обавезе радника и послодавца.


Договорена је цијена рада у износу од 130 КМ  и иста је  јединствена и промјењљива категорија на нивоу Јавног предузећа.  Цијена рада може бити већа или мања, а  зависи од производно-финасијских резултата Јавног предузећа и иста се  преиспитује  сваких шест мјесеци у току пословне године, а споразумно је утврђују Управа Јавног предузећа и предсједници репрезентативних синдиката Јавног предузећа. Умањење цијене рада у организационим дијеловима који нису извршили реализацију производње у планираном обиму и који су са нарушеном финансијском равнотежом,  за сваки обрачунски период, споразумно  утврђују директор организационог дијела и предсједник синдикалне организације репрезентативног синдиката који је већински у том организационом дијелу. Цијена рада се утврђује прије обрачуна плате за наредно тромјесечје.

Цијена рада се може увећавати организационом дијелу до 20% зависно од производно-финансијских резултата. Одлуку о увећању цијене рада доноси Управа Јавног предузећа на приједлог директора организационог дијела и предсједника синдикалне организације  репрезентативног синдиката који је већински у том организационом дијелу.  У организационим дијеловима у којима је дошло до повећања или смањења цијене рада за исти процентуални износ се повећава или смањује плата директора тог организационог дијела.


Када су у питање  накнаде трошкова радницима и друга примања по основу рада, радници имају право на накнаду топлог оброка у износу 205 КМ, у односу на досадашњих 185 КМ. Надаље, запослени имају право на накнаду трошкова превоза у Јавном саобраћају.
Отпремнина приликом одласка у пензију предвиђена је у висини четеромјесечне зараде коју би радник примио у мјесецу за који се врши исплата.
Такође, договорено је да, Јавно предузеће може у складу са својим могућностима, у току године исплатити средства за зимницу и огрев у висини три цијене рада у Јавном предузећу.


Јубиларне награде дефинисане су чланом 79. овог Уговора на начин да Предузеће може исте исплатити, у складу са својим могућностима , за навршених 20 година радног стажа у висини једне просјечне плате у Републици Српској, а за 30 година радног стажа двије просјечне плате у РС. Радници имају право и на годишњи одмор у трајању најмање 20 радних дана и увећава се  за по један дан за сваке навршене три године радног стажа. Висину регреса за кориштење годишњег одмора споразумно утврђују  Управа Јавног предузећа и предсједници репрезентативних синдиката и не може бити мањи од 60% просјечно остварене плате на нивоу Предузећа.


Колективним уговором утврђена су и повољнија права за раднике, у односу на законске одредбе,  што је резултат заједничког договора Управе Јавног предузећа и репрезентативних синдиката.


Колективни уговор ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Српске, а исти ступа на снагу осам дана од дана објављивања. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Правилник о раду.