10.10. - РЕДОВНА ГОДИШЊА КОНТРОЛА ПРИМЈЕНЕ FSC СТАНДАРДА

У Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ је организован групни систем FSCTM цертификације газдовања шумама. У том систему Јавно предузеће осигурава својим интерним процедурама да се сви чланови групе придржавају FSC стандарда, а цертификационо тијело које је издало цертификат методом узорка врши годишњи мониторинг Јавног предузећа.

На нивоу Јавног предузећа урађена је комплетна документација (процедуре и задужења) као и објашњења како процедура тако и одређених активности на терену.

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац посједује цертификaт SGS-FM/COC 004338, чија је важност од 10. мартa 2018. године до 9. мартa 2023. године. Цертификат се односи на све површине шума и шумског земљишта које користи Јавно предузеће.

Цертификација шума је процес у којем трећа (независна) страна даје писану гаранцију да је неки производ, процес и услуга у складу са одређеним захтјевима.

Основни ефекти који се очекују од Програма цертификације и чије испуњавање би задовољило захтјеве већине интересних група су сљедећи: заустављање могућих негативних утицаја који би довели до смањења шумских површина, побољшање квалитета газдовања шумама, несметан и бољи приступ свјетском тржишту, унапређење човјекове околине и бољи привредни и социјални развој.

Циљ FSC је промовисања еколошки одговорног, друштвено корисног и економски одрживог газдовања шумама.

Унапређење газдовања шумама након провођење процеса цертификације огледа се кроз процјену еколошко-социолошког утицаја активности газдовања у процесу планирања, заштите на раду и примјене сигурносних мјера током извођења радова и процедура мониторинга општих карактеристика шуме, пословања предузећа и осталих еколошко-социолошких аспеката.

Цертификат може издати само од FSC вијећа овлаштена организација (у случају Јавног предузећа  „Шуме Републике Српске“ то је SGS Словачка) која обавља инспекцију организације те увидом у документацију и стање на терену утврђује степен усклађености са стандардима. Вијеће за надзор шума (The Forest Stewardschip Council – FSC) је међународно тијело које појединим организацијама даје дозволу за издавање цертификата и гарантује за аутентичност њихових налаза.

FSC цертификат се издаје на пет година а подложан је годишњим мониторинг посјетама.

Редовна годишња котрола примјене FSC стандарда заказана је у периоду од 16-24.10.2018. године.