06.03. - НОВИ ПЕРИОД ВАЖЕЊА FSC ЦЕРТИФИКАТА ОД 10. МАРТА 2018. ДО 29. МАРТА 2023. ГОДИНЕ

У Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ је организован групни систем FSC цертификације газдовања шумама. У том систему Јавно предузеће осигурава својим интерним процедурама да се сви чланови групе придржавају FSC стандарда, а цертификационо тијело које је издало цертификат методом узорка врши годишњи мониторинг Јавног предузећа.


На нивоу Јавног предузећа урађена је комплетна документација (процедуре и задужења) као и објашњења како процедура тако и одређених активности на терену.
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац посједује цертификaт SGS-FM/COC 004338, чија је важност од 10. мартa 2013. године до 9. мартa 2018. године. Цертификат се односи на све површине шума и шумског земљишта које користи Јавно предузеће.
Цертификација шума је процес у којем трећа (независна) страна даје писану гаранцију да је неки производ, процес и услуга у складу са одређеним захтјевима.
Основни ефекти који се очекују од Програма цертификације и чије испуњавање би задовољило захтјеве већине интересних група су сљедећи: заустављање могућих негативних утицаја који би довели до смањења шумских површина, побољшање квалитета газдовања шумама, несметан и бољи приступ свјетском тржишту, унапређење човјекове околине и бољи привредни и социјални развој.
Циљ FSC је промовисања еколошки одговорног, друштвено корисног и економски одрживог газдовања шумама.
Унапређење газдовања шумама након провођење процеса цертификације огледа се кроз процјену еколошко-социолошког утицаја активности газдовања у процесу планирања, заштите на раду и примјене сигурносних мјера током извођења радова и процедура мониторинга општих карактеристика шуме, пословања предузећа и осталих еколошко-социолошких аспеката.
Цертификат може издати само од FSC вијећа овлаштена организација (у случају Јавног предузећа  „Шуме Републике Српске“ то је SGS Словачка) која обавља инспекцију организације те увидом у документацију и стање на терену утврђује степен усклађености са стандардима. Вијеће за надзор шума (The Forest Stewardschip Council – FSC) је међународно тијело које појединим организацијама даје дозволу за издавање цертификата и гарантује за аутентичност њихових налаза.
FSC цертификат се издаје на пет година а подложан је годишњим мониторинг посјетама.
Процес рецертификације је завршен у периоду од 16 – 25 октобра 2017. године.
Процес рецертификације је садржавао:
-    Консултације са заинтересованим странама (шест недјеља прије почетка рецертификације),
-    Процјена,
-    Припрема извјештаја о цертификацији и
-    Издавање FSC цертификата ако нема подигнутих великих неусаглашености.
Након успјешно завршеног процеса рецертификације ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац од стране SGS Словачка и достављеног Извјештаја о процјени газдовања шумама, одобрена је важност цертификата од 10. марта 2018. до 09. марта 2023. године.